Thursday, February 17, 2011

Pelupusan Tanah Perbandingan


Pemilikan tanah terhadap individu perlu mendapat pengiktirafan agar hak milik tersebut mampu menghalang orang lain untuk menceroboh tanahnya di samping membenarkannya untuk mengusahakan atau menikmati tanah tersebut. Oleh yang demikian, undang-undang mengenai cara pemberian hak milik serta pelupusan tanah perlu disusun agar ia mampu bertindak sebagai penyelesaian masalah tanah yang timbul. Walaupun wujud jurang perbezaan dalam Undang-Undang Islam dan undang-undang ciptaan, namun ia bukanlah bersifat penafian terhadap pemilikan tanah terhadap mana-mana individu yang berkeupayaan terhadap hak tanah tersebut.
            Di samping itu, pemberian hak milik dan pelupusan tanah juga membantu pembangunan tanah daripada menambah peratusan jumlah tanah terbiar. Hal ini amat merugikan jika tidak dibendung. Oleh yang demikian, pelbagai inisiatif diatur sama ada merujuk kepada pemberian hak milik atau pelupusan tanah kepada individu atau syarikat serta pertubuhan yang mampu membangunkan tanah tersebut.


1.1           Pelupusan Tanah Menurut Undang-Undang Islam
Pelupusan tanah dalam Undang-Undang Tanah Islam adalah melalui dua cara yang merujuk kepada konsep iqta’ oleh pemerintah dan konsep ihya al-mawat dan tahjir. Iqta’ bermaksud pemberian tanah milik Allah oleh pemerintah kepada seseorang yang pada pandangannya  berhak untuk menerima pemberian tersebut.[1] Ihya Al-Mawat pula merujuk kepada penerokaan dan pengusahaan tanah mawat oleh orang Islam yang melayakkannya mendapat hak milik terhadap tanah tersebut.[2] Manakala tahjir pula ialah tanda sama ada dengan kayu atau batu, yang diletakkan oleh seseorang yang membenarkan hak milik tanah tersebut terhadapnya.[3] Kesemua cara tersebut telah disepakati oleh ulama sebagai cara pelupusan tanah dalam Islam.

2.1 (a)  Pelupusan Melalui Konsep Iqta’
Kaedah ini telah mula dipelopori pada zaman Rasullullah s.a.w apabila Baginda mengiqta’kan tanah Bi’rul-Qais kepada Ali Bin Abi Talib. Namun ada juga pendapat yang menerima bahawa konsep iqta’ diasaskan oleh Khalifah Uthman Bin Affan. Umumnya fuqaha telah membahagikan iqta’ kepada tiga yang merangkumi iqta’ istighlal, iqta’ irfaq dan iqta’ tamlik.[4]

           Iqta’ istighlal ialah pemberian kawasan tanah dengan bayaran cukai sebagai bayaran penggunaan tanah yang diusahakan. Biasanya tanah kharajiah diharuskan iqta’ jenis ini sebagaimana yang dipersetujui oleh mazhab Syafi’i. Tanah kharajiah ialah tanah taklukan Islam yang dijadikan wakaf untuk orang Islam dan hasil cukai yang diperolehi disalurkan untuk kepentingan masyarakat Islam. Hukum iqta’ istighlal berbeza mengikut keadaan orang yang menerima iqta’ tersebut. Sebagai contoh, Syafi’i tidak mengharuskan  iqta’ tanah kharijiah kepada golongan asnaf (penerima zakat) sebaliknya ia diharuskan kepada kakitangan pemerintah yang berkhidmat tanpa gaji tetap dan golongan yang terlibat dalam pasukan tentera. Jangka masa iqta’ mesti ditentukan di samping penetapan kadar cukai yang dikenakan sepanjang tempoh tersebut.[5]
           Iqta’ irfaq pula merujuk kepada kawasan yang diberikan oleh pemerintah untuk orang-orang tertentu bagi tujuan tertentu seperti berniaga dengan syarat bahawa pemberian itu tidak menganggu orang awam lain. Mengikut kaedahnya, apabila orang yang menguasai tempat itu telah berpindah maka orang lain boleh mengambil hak tersebut melainkan jika hak milik tersebut telah diiqta’kan oleh pemerintah hanya untuk orang tertentu. Antara kawasan yang boleh diiqta’kan secara iqta’ irfaq ialah tapak kedai di bandar, jalan-jalan besar, masjid dan sebagainya selagi mana tidak mengganggu hak orang awam.[6]

           Seterusnya  iqta’ tamlik bererti pemerintah memberi milik tanah kepada seseorang untuk digunakan sebagai penerimaan nikmat yang wujud pada tanah itu dan untuk menjadi pemilik penuh tanah tersebut. Penerima iqta’ juga adalah berkemampuan untuk mengusahakannya. Oleh yang demikian, ahli-ahli fiqh mengakui hukum iqta tamlik adalah harus namun hanya tanah mawat , tanah yang telah dimajukan serta tanah ma’din (bahan galian). [7]

           Walaupun demikian, konsep iqta’ yang dilaksanakan mestilah mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh para fuqaha’. Antaranya Syafi’i dan Ibn Qudamah bersepakat bahawa tanah yang diiqta’kan mestilah mampu diusahakan oleh penerima. Sebaliknya Mazhab Maliki tidak berpendapat sedemikian dengan menyatakan bahawa iqta’ memberi hak memiliki secara langsung dan penerima boleh menjualnya, memberikannya kepada orang lain atau menjadikannya harta pusaka.  Manakala Mazhab Hanafi pula menetapkan tempoh tiga tahun untuk mengusahakannya dan kegagalan penerima akan menyebabkan pelucutkan hak miliknya ke atas tanah tersebut. Di samping itu juga terdapat syarat lain antaranya ialah tanah tersebut tiada pemilik atau diwariskan.[8]

2.1 (b) Konsep Ihya al-Mawat dan Tahjir
Sesiapa yang mengusahakan sesuatu bidang tanah mawat maka ia berhak mendapat hak milik tanah tersebut. Konsep ihya al-mawat ini telah dilaksanakan semenjak dari zaman Rasullullah s.a.w sebagaimana sabda Baginda yang bermaksud:
“sesiapa yang menghidupkan (memajukan) tanah mawat maka tanah itu menjadi miliknya’’
Menurut Syafi’I, ihya’ tersebut mestilah meliputi usaha yang sesuai dari adat kebiasaan dengan mengikut kegunaan tersebut sama ada sebagai tempat tinggal, pertanian dan sebagainya. Manakala Imam Malik pula menyatakan ihya’ ialah dengan melakukan salah satu aktiviti seperti menggali mata air atau telaga, menanam pokok, mendirikan bangunan atau membajak tanah.[9]

           Sesetengah ulama seperti Syafi’i, Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan berpendapat bahawa ihya’ tanah mawat tidak perlu kepada keizinan daripada pemerintah. Pendapat ini tidak disokong oleh Abu Hanifah dan Maliki yang menyatakan keizinan pemerintah adalah perlu pada sebelum tanah tersebut diusahakan namun Maliki hanya mensyaratkan keizinan tersebut pada tanah mawat yang berhampiran dengan kawasan yang telah dimajukan. Walaupun demikian, keizinan pemerintah tidak boleh dijadikan syarat mutlak pada sesetengah keadaan. Hal ini bagi menggelakkan ketidak-adilan kepada pengusaha tanah mawat tersebut.[10]

           Konsep tahjir adalah kesinambungan kepada ihya’ tanah mawat. Para fuqaha juga telah sepakat bahawa orang yang melakukan tahjir berhak  memiliki tanah walaupun setiap mazhab menyatakan definisi tahjir adalah berbeza. Pendefinisian tahjir mengikut Syafi’i dan Hanbali menekankan bahawa tahjir merujuk kepada perbuatan permulaan dalam melakukan ihya’ kepada tanah mawat, namun usaha ihya’ masih belum sempurna. Oleh yang demikian, perbuatan menanda bidang tanah dengan kayu, batu atau membuat parit adalah termasuk sebagai tahjir. Manakala Hanafi pula menambah bahawa tindakan menanda tersebut adalah menunjukkan bahawa ia berkeinginan untuk mengihya’kan tanah tersebut.[11]

           Terdapat dua pendapat yang menjelaskan jika tahjir dan ihya’ adalah individu yang berbeza pada tanah mawat yang sama. Imam Ahmad dan Hanbali mengutamakan orang yang mengihya’kan tanah tersebut untuk mendapat hak milik. Sebaliknya menurut Syafi’i dan Hanafi berpendapat bahawa tanah tersebut masih milik orang yang tahjir ke atasnya, namun jika selama tiga tahun tanah tersebut tidak dimajukan tanpa darurat seperti orang yang mentahjir dalam uzur, maka hak milik tanah akan berubah kepada orang yang mengihya’kannya.[12]
          
1.2           Pelupusan Tanah Menurut Kanun Tanah Negara
Pelupusan ialah suatu pengurniaan hak oleh Pihak Berkuasa Negeri kepada individu atau sesuatu badan terhadap tanah, hartanah atau sumber asli. Seseorang yang tiada hak tersebut kemudian melakukan sesuatu di atas tanah tersebut akan dianggap menceroboh atau mencuri. Pelupusan tanah terletak dalam kuasa Pihak Berkuasa Negeri.[13] Pihak Berkuasa Negeri ertinya raja atau gabenor negeri itu, mengikut mana- mana yang sesuai.[14]

           Sebagai pemilik tunggal yang mutlak semua tanah dalam negeri yang belum dilupuskan, Pihak Berkuasa Negeri mempunyai kuasa yang amat luas. Mengikut seksyen  42, kuasa pelupusan ini termasuklah:
(a)  Memberi milik tanah kerajaan mengikut kehendak seksyen 76,
(b)Menyimpan tanah kerajaan dan memberi pajakan tanah simpanan,
(c)  Memberi permit menduduki tanah kerajaan , tanah simpanan dan tanah lombong di bawah lesen pendudukan sementara (TOL),
(d)   Membenarkan pengeluaran dan pemindahan bahan batu-batan daripada mana-mana tanah selain daripada hutan simpan, dan
(e)  Membenarkan penggunaan ruang udara di tanah kerajaan atau di tanah simpanan.[15]

           Di samping itu, seksyen 43 Kanun Tanah Negara juga meletakkan 4 kategori yang dibenarkan kuasa pelupusan oleh Pihak Berkuasa Negeri terhadapnya iaitu:
(a) Manusia selain daripada remaja,
(b)Perbadanan-perbadanan yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan mereka untuk memegang tanah,
(c) Raja-raja, pemerintah, kerajaan organisasi, dan lain- lain orang yang diberi kuasa untuk memegang tanah dibawah peruntukan Ordinan Keistimewaan Diplomatik dan Konsular 1957,
(d)   Badan-badan yang diberi kuasa secara nyata untuk memegang tanah dibawah mana-mana undang-undang bertulis lain.

           Ringkasnya, terdapat dua jenis kuasa pelupusan iaitu pertama  pelupusan dengan pemberian milik dan kedua pula ialah pelupusan selain pemberian milik. Kuasa jenis pertama dihuraikan dalam seksyen 76 yang memberi kuasa kepada Pihak Berkuasa Negeri memberi milik tanah kekal atau untuk satu jangka masa yang ditetapkan, manakala di bawah kuasa jenis kedua Pihak Berkuasa Negeri boleh merizab tanah, memberi lesen pendudukan sementara, membenarkan  pengeluaran bahan batu-batan dan membenarkan penggunaan ruang udara di atas tanah kerajaan dan tanah rizab.[16]

2.2 (a) Pelupusan Dengan Pemberian Milik
Menurut seksyen 5, pemberian milik ditafsirkan  sebagai melepaskan tanah kerajaan untuk selama-lamanya atau suatu tempoh beberapa tahun yang tidak melebihi 99 tahun.[17]Pemberian milik tanah sama ada untuk jangka masa yang ditetapkan atau pemberian milik kekal, lazimnya tertakluk kepada syarat dibawah seksyen 76 (d) dan (e) yang menyatakan bahawa:
(a) Pemilik hendaklah membayar premium (sekali sahaja) melainkan dikecualikan, bayaran ukur dan bayaran untuk hal-hal lain yang bersangkutan dengan penyediaan dan pendaftaran dokumen hak milik, cukai tahunan untuk tahun pertama dan berikutnya membayar cukai tanah pada setiap tahun tanpa gagal,
(b)Tanah diberi milik akan diletakkan di bawah kategori penggunaan tanah tertentu mengikut kehendak seksyen 52 KTN, dan akan dikenakan syarat- syarat dan sekatan kepentingan sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri.[18]

           Pelupusan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri dibahagikan kepada dua jenis mengikut seksyen 77 Kanun Tanah Negara yang merangkumi hak milik Pejabat Pendaftaran atau Pejabat Tanah, dan hak milik sementara. Hak milik Pejabat Pendaftaran atau Pejabat Tanah merupakan hak milik muktamad manakala hak milik sementara pula tidak dianggap sebagai muktamad sehingga ianya telah selesai diukur dengan sempurna.[19]

           Hak milik Pejabat Pendaftaran adalah meliputi tanah bandar atau tanah pekan, dan tanah desa yang mempunyai keluasan yang melebihi empat hektar. Di samping itu, tanah pinggir laut atau dasar sungai juga termasuk dalam seksyen 77 (3)(a) Kanun Tanah Negara. Sebaliknya, hak milik Pejabat Tanah pula merujuk kepada tanah desa yang mempunyai keluasan tidak melebihi empat hektar atau semua tanah yang dipegang di bawah Akta Tanah (Kawasan-kawasan Penempatan Berkelompok) 1960.[20]

           Seksyen 46 Kanun Tanah Negara menyatakan keadaan dan alasan yang membenarkan tanah yang diberi milik kembali kepada Pihak Berkuasa Negeri. Malah, segala bangunan yang terdapat atas tanah itu juga terletak hak pada Pihak Berkuasa Negeri dan tiada pampasan dibayar atas bangunan tersebut kecuali jika dinyatakan dengan jelas dalam dokumen hak milik tanah sebagaimana dalam seksyen 47 (1)(2)(3) Kanun Tanah Negara 1965.[21]

2.2 (b) Pelupusan Selain Pemberian Milik
Seksyen 42(1) Kanun Tanah Negara menyatakan bahawa Pihak Berkuasa Negeri berkuasa untuk melupuskan tanah dengan cara lain antaranya ialah:
(a) Merizabkan tanah,
(b)Memberikan lesen pendudukan sementara,
(c) Mengeluarkan lesen pengeluaran dan pengambilan bahan batuan, dan
(d)   Membenarkan penggunaan ruang udara atas tanah negeri atau tanah rizab.

           Tanah kerajaan boleh dirizabkan untuk maksud awam seperti pembinaan jalan raya, parit atau tali air. [22] Pihak Berkuasa Negeri harus mewartakan penrizaban tanah menurut seksyen 62(1) Kanun Tanah Negara, namun kegagalan untuk mewartakannya tidak akan menjadikan penrizaban tersebut tidak sah. Sebagaimana dalam kes Koperasi Kijang Mas Bhd & Ors. Lwn Kerajaan Negeri Perak & Ors. (1991). Mahkamah telah memutuskan bahawa tindakan mewartakan kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri merupakan budibicara dan tidak berbentuk mandatori yang menghalang tindakan penrizaban tersebut tidak sah.[23]

           Pihak Berkuasa Negeri tidak boleh melupuskan atau membenarkan tanah tersebut selain daripada niat rizab terhadapnya tanah. Namun demikian, Pihak Berkuasa Negeri mempunyai kuasa untuk memajakkan tanah rizab sama ada secara keseluruhan atau sebahagian dengan syarat bahawa kelulusan pajakan adalah tidak melebihi 21 tahun.[24] Tujuan pajakan ini dibuat ialah bagi membolehkan tanah rizab itu digunakan untuk tujuan yang lain di samping menepati peruntukkan seksyen 63 Kanun Tanah Negara. Pihak Berkuasa Negeri juga mempunyai kuasa membatalkan sebahagian atau keseluruhan tanah rizab tanpa menggangu tempoh pajakan yang berkuatkuasa ke atas tanah tersebut. Pembatalan tanah rizab boleh dibuat setelah diwartakan dan siasatan oleh Pengarah Tanah Negeri.[25]

           Lesen Pendudukan Sementara (LPS) ialah suatu kebenaran yang diberikan oleh Pihak Berkuasa Negeri kepada mana-mana orang atau badan untuk melakukan sesuatu aktiviti atas tanah kerajaan, tanah lombong dan tanah rizab sebagaimana dalam seksyen 65(1)Kanun Tanah Negara 1965. [26] Hak-hak yang diberi oleh LPS bukan hanya terhad dari segi maksud atau sifatnya tetapi juga terhad dari segi masa. Ia dikeluarkan bagi satu tempoh yang tidak melebihi satu tahun namun boleh diperbaharui pada tiap-tiap tahun untuk tiga tahun berterusan.[27] Dalam kes Fatimah lwn Moideen Kutty (1969) 1 MLJ 72, mahkamah memutuskan bahawa LPS akan tamat dengan kematian pemegangnya tanpa boleh dipindah atau dipusakai tanah tersebut kepada orang lain sebagaimana penegasan dalam seksyen 68 KTN 1965.

           Pihak Berkuasa Negeri juga dapat mengeluarkan LPS yang disatukan dengan permit untuk mengambil dan mengeluarkan batu-batuan bagi tempoh 5 tahun seperti peruntukan seksyen 69 KTN 1965. Setiap permit ini dikeluarkan oleh Pentadbir Tanah dan tertakluk kepada apa-apa arahan sebaliknya. Dalam kes Lim Kow & Kong Minerals Sdn.Bhd lwn Pentadbir Tanah Gombak (1992), mahkamah memutuskan bahawa permit yang diberikan oleh Pihak Berkuasa Negeri juga membenarkan bahan-batuan itu diangkut keluar. Setiap permit hanya efektif sehingga tempoh satu tahun sahaja walaupun bahan-batuan belum habis dikeluarkan. Di samping itu, permit tersebut juga tidak boleh dipindah-milik dan akan tamat jika berlaku kematian pemegangnya.[28]

           Penikmatan hak ekslusif terhadap ruang udara adalah agak terhad kerana hak ini bersyarat kepada seksyen 19 Akta Penerbangan Awam 1969 yang memperuntukkan bahawa penikmatan ruang udara tersebut adalah tidak boleh sehingga ke angkasa.[29] Permohonan untuk mendapatkan permit penggunaan ruang udara atas tanah kerajaan atau tanah rizab boleh dibuat kepada Pentadbir Tanah Jajahan dengan pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri. Ia juga tertakluk kepada dua syarat yang merangkumi bayaran tahunan yang dikenakan serta tempoh masa permit di samping syarat-syarat lain yang dipersetujui. Seksyen 75E memperuntukkan halangan untuk diserah-hak kepada pihak lain kecuali dengan kebenaran khusus Pihak Berkuasa Negeri.[30]


[1] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 200.
[2] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 212.
[3] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 222.
[4] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 201.
[5] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 204.

[6] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 205.
[7] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 206.
[8] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 211.
[9] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 214.
[10] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 218
[11] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 222
[12] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 223.
[13] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 177.
[14] Malaysia. 2010. Kanun Tanah Negara 1965. (Akta 56/1965). Hlm 41
[15] Haji Salleh Buang. 1990. Kertas Kerja Undang- Undang Harta Tanah Di Malaysia: Prospek Dan Kemungkinan Untuk Islamisasi. Hlm 6.
[16] Salleh Haji Buang. 1993. Undang-Undang Tanah Di Malaysia. Hlm 34.
[17] Joshua Kevin Sathiaseelan. 2006.  Prinsip-Prinsip Penting Perundangan Tanah Di Malaysia. Hlm 56.
[18] Malaysia. 2010. Kanun Tanah Negara 1965. (Akta 56/1965).
[19] Joshua Kevin Sathiaseelan. 2006.  Prinsip-Prinsip Penting Perundangan Tanah Di Malaysia. Hlm 57.
[20] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 182.
[21] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 183.
[22] Salleh Haji Buang. 1993. Undang-Undang Tanah Di Malaysia. Hlm 39.
[23] Joshua Kevin Sathiaseelan. 2006.  Prinsip-Prinsip Penting Perundangan Tanah Di Malaysia. Hlm 60.
[24] Joshua Kevin Sathiaseelan. 2006.  Prinsip-Prinsip Penting Perundangan Tanah Di Malaysia. Hlm 61.
[25] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 185.
[26] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 185.
[27]Salleh Haji Buang. 1993. Undang-Undang Tanah Di Malaysia. Hlm 41.
[28] Joshua Kevin Sathiaseelan. 2006.  Prinsip-Prinsip Penting Perundangan Tanah Di Malaysia. Hlm 65.
[29] Joshua Kevin Sathiaseelan. 2006.  Prinsip-Prinsip Penting Perundangan Tanah Di Malaysia. Hlm 29.
[30] Ridzuan Awang. 1994. Undang- Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan. Hlm 189.

2 pendapat:

Anonymous said...

assalamualaikum, boleh tahu tak di mana anda dapatkan isi-isi untuk penerangan ini semua ?

skyjamil said...

waalaikumslm, maksud anda ttg tempat rujukan tersebut dijumpai? kebanyakkannya di library tun sri lanang, UKM, aras 4 , bahagian tamadun

Post a Comment

syukran kasiran