Sunday, October 11, 2009

KeS wAkAf KhaS

KES TEGAS SEPAKAT lwn MOHAMED FAIZAL TAN
Mahkamah Tinggi, Johor Bharu, 25 Jun 1992, Saman Pemula No.269/ 1992
Fakta kes
Plaintif telah membeli sebidang tanah di Johor Bharu dan tanah tersebut diberi dibawah suratikatan wakaf yang dibuat pada tahun 1909 oleh al- Marhum Mohamed Salleh bin Perang, Dato’ Bentera Luar, Johor untuk dua orang anaknya Othman dan Kalthom dan anak- anak mereka. Pemberian wakaf itu telah dipertikaikan akan tetapi pada akhirnya Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa wakaf itu adalah sah. Responden ialah wakil kepada seorang ahli waris tunggal dan anak perempuan kepada Suleiman bin Mohamed Salleh, seorang anak yang tidak dimasukkan namanya dalam wakaf itu. Responden telah bersandar kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Lujnah Fatwa dan telah diterimapakai oleh Mahkamah Syariah pada 14/12/1991 yang mengisytiharkan bahawa tanah itu bukan tanah wakaf, tanah itu adalah hak milik Suleiman dan adik- beradiknya mengikut hukum faraid dan pengesahan wakaf kepada Othman dan Kalthom adalah tidak sah mengikut hukum syarak. Responden juga mendakwa bahawa oleh kerana pindaan kepada Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan yang berkuatkuasa dari 10/6/88 telah membahagikan bidangkuasa sivil dan syariah tanpa ada pertelingkahan iaitu campurtangan mana- mana pihak selama penghakiman itu masih ada.

Isu berbangkit
1) Fatwa dari Lujnah Fatwa dalam pensabitan
Responden telah bersandar kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Lujnah Fatwa dan disisarkan di dalam Warta Kerajaan Johor No. 1598/1991 pada 15/2/1991 dan yang telah diterima pakai oleh Mahkamah Syariah pada 14/12/1991 yang mengisytiharkan bahawa tanah itu bukan tanah wakaf dan ia merupakan hak milik Suleiman dan adik- beradiknya mengikut faraid. Fatwa terdahulu Mufti Johor yang dikeluarkan pada 22/3/1970 mengesahkan wakaf yang diberikan kepada Othman itu tidak sah mengikut hokum syarak. Perintah Kadi Johor Bharu mengesahkan tanah yang diberi kepada Kalthom adalah wakaf khas juga tidak sah mengikut hukum syarak.
2) Penguatkuasaan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan
Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa wakaf itu adalah sah. Pindaan kepada Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan yang berkuatkuasa dari 10/6/88 dan yang mengenepikan bidangkuasa Mahkamah Sivil mengenai wakaf Mahkamah Tinggi adalah terikat dengan dikri Mahkamah Tinggi selama penghakiman itu masih tetap ada. Doktrin stare desicis (duluan kehakiman), res judicata (jika ia telah dihukum oleh mahkamah yang ada bidangkuasa maka ia tidak boleh dicabar oleh pihak yang awal), isu estoppels terus dipakai kerana Akta Perlembagaan (pindaan) 1988 yang membuat pindaan kerana Perkara 121 mengenai bidangkuasa mahkamah sivil di dalam mana- mana perkara di dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah tidak mempunyai kesan kebelakangan.

3) Tindakan Responden mengkaveatkan tanah tersebut dibawah Seksyen 323 (1) Kanun Tanah Negara.
Responden muncul dalam kes ini sebagai wakil waris tunggal yang ada dan anak perempuan “kepada Suleiman dan juga” ketua keluarga waris enam anak yang telah meninggal dunia kepada Suleiman dan ia telah serah- simpan kaveat mengenai tanah itu di bawah peruntukkan S.323 (1) (a) Kanun Tanh Negara atas alasan bahawa pemberi surat kuasa wakil itu menuntut hak milik kepada atau kepentingan yang boelh didaftar atau mana- mana hak kepada hak milik atau kepentingan atas tanah itu oleh kerana keturunan mereka dari Suleiman.

Ulasan Undang- undang Keterangan Islam
1) Iqrar secara tulisan
Keputusan terdahulu Mahkamah Sivil Atasan yang mengesahkan pemberian wakaf kepada Othman dan Kalthom serta anak- anak mereka adalah sah. Dan ia tidak bercanggah dengan mana- mana undang- undang yang berkuatkuasa.
2) Iqrar secara lisan
Responden mengakui bahawa mendapat surat kuasa wakil dari ahli waris tunggal yang merupakan anak kepada Suleiman bin Mohammad Salleh, seorang anak yang tidak dimasukkan nama di dalam wakaf itu, untuk menuntut hak milik atau kepentingan atau hak yang boleh didaftar ke atasa tanah itu.

Keputusan kehakiman
Diputuskan, hakim telah menerima hujjah pihak plaintif bahawa surat itu ditulis untuk menyebutkan sejarah dan latarbelakang mengenai kes itu dan untuk kepentingan dan kesan sepenuhnya penghakiman Mahkamah Sivil itu dan tidak boleh dianggap sebagai penundukkan dan penghakiman Mahkamah Syariah untuk perbicaraan selanjutnya didalam perkara yang telah diputuskan secara muktamad oleh Mahkamah Persekutuan. Sungguhpun Lujnah Fatwa adalah badan yang ditubuhkan dibawah seksyen 15 Enakmen Pentadbiran Undang- undang Islam, Johor 1971 namun ia tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu mahkamah keadilan untuk maksud kepada penundukkan bidangkuasa. Oleh yang demikian, seorang yang bukan ahli waris Othman dan Kalthom tidak boleh diiktiraf sebagai mempunyai kepentingan yang boleh dikaveat di atas tanah itu di bawah peruntukkan seksyen 323 (1) Kanun Tanah Negara selama keputusan Mahkamah Persekutuan itu masih tetap ada.

0 pendapat:

Post a Comment

syukran kasiran